Popova, M.O. Rituximab improves the outcome of HIV-associated СD20+ B-cell lymphomas: a multicenter retrospective study / M.O. Popova, E.Zinina, N.Popova, Y.Zhurba, T.Shneyder, I.Karaygin, I.Zyuzgin, O.Ryabykina, O.Ruzhinskaya, O.Uspenskaya, N.Medvedeva, A.Klimovich, V.Potapenko, A.Myasnikov, S.Moshnina, A.Evseev, E.Karyagina, A.Levanov, E.Borzenkova, N.Mikhaylova, L.Zubarovskaya, B.Afanasyev // Реферат №5374 международного симпозиума европейской гематологической ассоциации в 2015.

Читать / скачать